Categories

 •  
 •  

Top Rated Documents

Popular Tags (95)

Most Commented Documents

Recent Documents

 • Created January 3, 2013 by Sour Piseth, 0 comments, 1,739 views, 0 likes, Category: Technology
  សូមអរគុណ​! មិត្តភ័ក្តិរបស់​ខ្ញុំ​ដែល​បាន​ខិតខំ​ប្រឹង​ប្រែង​ស្វែង​យល់​នឹង​បកប្រែ​ ទាំងអស់គ្នា! សង្ឃឹម​ថាប្រិយមិត្ត​អ្នក​អាន​នឹង​អធ្យាស្រ័យ​ចំពោះ​ការ​បកប្រែ​ដែល​មិន​ ត្រឹម​ត្រូវ​ ឫ ពិបាក​ក្នុង​ការយល់ !
 • Created December 24, 2012 by Sour Piseth, 0 comments, 1,657 views, 0 likes, Category: Technology
  វិស័យ​អប់រំ​​ ជា​វិស័យ​គន្លឹះ​មួយ​រួមចំណែក​យ៉ាងខ្លាំង​ក្នុង​ការអភិវឌ្ឍ​សង្គម និង​សេដ្ឋកិច្ច​ ពិសេស​ការអភិវឌ្ឍ​ធនធាន​មនុស្ស។ ដោយ​សង្គម​មាន​ការអភិវឌ្ឍ​លើ​គ្រប់វិស័យ ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីទ្បា បាន​យក​ចិត្ត​ទុកដាក់​ជា​ចម្បង​ក្នុង​ការអភិវឌ្ឍ និង​ផ្គត់ផ្គង់​សៀវភៅ​សិក្សា​គោល​ ព្រមទាំង​ឯកសារ​អំណាន​ផ្សេងៗ​ដែល​បម្រើ​ឱ្យ​ការអប់រំ​នៅ​តាម​សាលារៀន​ចំណេះ​ ទូទៅ​ដើម្បី​លើក​កម្ពស់​គុណភាព​អប់រំ​នៅ​កម្រិត​អប់រំ​មូលដ្ឋាន និង​​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយភូមិ​ប្រកប​ដោយ​ចីរភាព។ ផ្អែក​លើ​គោល​នយោបាយ​សម្រាប់​អភិវឌ្ឍ​ កម្មវិធី​សិក្សា​ចំណេះ​ទូទៅ​ និង​អនុវត្ត​តាម​ផែនការ​ផ្គត់ផ្គង់​សៀវភៅ​ស..
 • Created December 24, 2012 by Sour Piseth, 0 comments, 1,351 views, 0 likes, Category: Technology
  ចក្ខុវិស័យ​រយៈពេល​វែង​របស់​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា (អយក) គឺ "កសាង និង​អភិវឌ្ឍ​ធនធាន​មនុស្ស​ប្រកប​ដោយ​គុណភាព និង​គុណធម៌​ប្រសើរ​បំផុត​លើ​គ្រប់​ផ្នែក ដើម្បី​កសាង​សង្គម​កម្ពុជា​ឲ្យ​ក្លាយ​ជា​សង្គម​រីកចម្រើនផ្អែកលើ​ចំណេះដឹង និង​ចំណេះ​ធ្វើ​ជា​មូលដ្ឋាន"  ។ ស្របតាម​ចក្ខុ​វិស័យ​​ផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ វិស័យ​អប់រំ ២០០៩-២០១៣ ក្រសួង អយក បាន​ផ្ដួចផ្ដើម​បញ្ចូល​ការ​ប្រើប្រាស់​បច្ចេកវិទ្យា ព័ត៌មាន និងសារ​គមនាគមន៍ (បពស) ឲ្យ​​កាន់តែ​ទូលំទូលាយ ។ ដើម្បី​លើក​កម្ពស់​ប្រសិទ្ធភាព​នៃ​ការអប់រំ​សម្រាប់​​ទាំងអស់​គ្នា​នៅ​គ្រប់ ​កម្រិត​​សិក្សា និង​ដើម្បី​កសាង​កម្លាំង​​​ពលករប្រ..
 • Created December 24, 2012 by Sour Piseth, 0 comments, 1,280 views, 0 likes, Category: Technology
  ដើម្បី​អភិវឌ្ឍ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ឱ្យ​រីកចម្រើន ចំាបាច់​ត្រូវ​បណ្តុះបណ្តាល​ធនធាន​មនុស្ស ពិសេស ​គឺ​សិស្សានុសិស្ស​ឱ្យ​មាន​ចំណេះដឹង និង​បំណិន​វិជ្ជាជីវៈ​ច្បាស់​លាស់ ។ ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីទ្បា​បាន​អភិវឌ្ឍ​គោលនយោបាយ និង​យុទ្ឋសាស្រ្ត​ប្រើប្រាស់​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន​ និង​សារគមនាគមន៍​ក្នុង​ការ​អប់រំ​នៅ​កម្ពុជា ព្រមទាំង​ឯកសារ​បណ្តុះបណ្តាល​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន ​និង​សារគមនាគមន៍​ជា​ច្រើន​សំដៅ​ធ្វើ​យ៉ាងណា​ឱ្យ​គ្រូបង្រៀន​មាន​លទ្ឋភាព​ ប្រើប្រាស់បចេ្ចកវិទ្យា​ក្នុង ការ​បង្រៀន និង​រៀន ប្រកប​ដោយ​គុណភាព និង​បច្ចុប្បន្នភាពដូច​បណ្តា​ប្រទេស​ក្នុង​តំបន់។
 • Created August 24, 2012 by Sour Piseth, 0 comments, 1,340 views, 0 likes, Category: Technology
  Khmer Script, also known as Aksar Khmer (Khmer Letters), is the official script of the Kingdom ofCambodia. Khmer Script is a complex script; the order of writing is not the same as the order of itsspelling. For example, the spelling of the word Ð [ke] (they) is Ð + ˘. In general, it is written fromleft to right and downwards when horizontal space runs out [1]. Khmer alphabet contains Consonants,Subscripts, Independent Vowels, Dependent Vowels, Various Sign, Digits, Khmer Digit for divinationlore, and other symbols.This report is about the rende..
 • Created August 20, 2012 by Sour Piseth, 0 comments, 1,897 views, 0 likes, Category: Technology
  Climate change is a global problem, which has brought countries throughout the world towork together to mitigate the problem under an international convention called the UnitedNations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). The Convention wasadopted at the UNCED in Rio de Janeiro in 1992 and has the objective “to stabilizeatmospheric greenhouse gas concentration at a level that would prevent dangerousanthropogenic interference with the climate system”. A subsequent action following theUNFCCC was the Kyoto Protocol. It proposed that t..
 • Created June 27, 2012 by Sour Piseth, 0 comments, 1,176 views, 0 likes, Category: Technology
  You’re lying on the beach. It’s a hot and hazy summerday — perfect for your vacation at the shore. Then suddenlyyou hear thunder in the distance. Get moving! The lightningthat caused that thunder can kill.In the United States, lightning kills, over time, morepeople than do hurricanes, floods, or tornadoes. Althoughlightning rarely reaches the catastrophic dimensions thatmake headlines, it consistently kills over 100 people ayear in this country. To prevent a future tragedy from happening,you should fully understand the threat of this na..
 • Created April 30, 2012 by Sour Piseth, 0 comments, 1,527 views, 0 likes, Category: Technology
  The long-term vision of the Ministry of Education, Youth and Sport (MoEYS) is to “establish and develop human resources of the very highest quality and ethics in order to develop a knowledge-based society within Cambodia”. In alignment with its Education Strategic Plan 2009-2013, MoEYS is introducing various initiatives to make better use of information and communication technologies (ICT) in order to achieve this vision, to improve the effectiveness of education at all levels, and to produce a workforce for the country both technologically ..
 • Created April 26, 2012 by Sour Piseth, 0 comments, 1,012 views, 0 likes, Category: Technology
  famBlkrekIteLIgvij³ CaRbPBfamBlEdlekIteLIgpÞal; nigminpÞal;BIfamBl RBHGaTitü . sñÚlEpndI b¤BIc½nÞKti b¤BIsuriyKti EdlGacmanfamBlkrekIteLIgvijTaMgGs; . TaMgenaHeK KitbBa©ÚlTaMg RBHGaTitü xül; Twk kMedAEpndI nigCIvma:s; .
 • Created April 10, 2012 by Sour Piseth, 0 comments, 13,782 views, 0 likes, Category: Technology
  The MacArthur Foundation launched its five-year, $50 million digital media andlearning initiative in 2006 to help determine how digital media are changing theway young people learn, play, socialize, and participate in civic life. Answers arecritical to developing educational and other social institutions that can meet theneeds of this and future generations. The initiative is both marshaling what it isalready known about the field and seeding innovation for continued growth. Formore information, visit www.digitallearning.macfound.org. To engage in conver..