Categories

 •  
 •  

Top Rated Documents

Popular Tags (95)

Most Commented Documents

Recent Documents

 • Created May 31, 2012 by Sour Piseth, 0 comments, 935 views, 0 likes, Category: Business
  គោល​បំណង​នៃ​វិធាន​នេះ​ប្រតិបត្តិការ​ផាត់ទាត់​និង​ទូទាត់មូលបត្រ នេះ​គឺ​ដើម្បី​កំណត់​នូវ​គោលការណ៏​នានា​ដែល​ចាំបាច់​សម្រាប់ការ​ផាត់ទាត់​ និង​ទូទាត់មូលបត្រ នៅ​ក្នុង​ប្រតិបត្តិករ​ប្រព័ន្ធផាត់ទាត់​និង​ទូទាត់មូលបត្រ​របស់​ ក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា (សរសេរ​កាត់ថា ផ.ម.ក) ​ដែល​ទទួល​បាន​ការ​អនុញ្ញាតិ​​ស្របតាម​ច្បាប់​ស្តីពី​ការ​បោះផ្សាយ​និង​ការ​ ជួយដូរ​មូលបត្រមហាជន និង​បទប្បញ្ញត្តិ​ពាក់ព័ន្ធ​ជា​ធរមាន។
 • Created May 31, 2012 by Sour Piseth, 0 comments, 934 views, 0 likes, Category: Business
  គោលបំណងនៃវិធាននេះ គឺដើម្បីកំណត់នូវគោលការណ៏ចំាបាច់នានាសម្រាប់ការជួញដូរមូលបត្រនៅក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា (សរសេរកាត់ថា ផ.ម.ក) ដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតស្របតាមច្បាប់ស្តីពីការបោះផ្សាយនិងការជួញដូរមូលបត្រមហាជន និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធជាធរមាន។
 • Created May 30, 2012 by Sour Piseth, 0 comments, 914 views, 1 like, Category: Business
  គោលបំណង​នៃ​វិធាន​នេះ​គឺ​ដើម្បី​កំណត់​អំពី​គោលការណ៏​នានា ដែល​ចំាបាច់​សម្រាប់​ការ​គ្រប់គ្រងសមាជិកភាព និង​ការ​ចូលរួម​ទាំងអស់​នៃ​ក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រ​កម្ពុជា (សរសេរកាត់ថា ផ.ម.ក) ដែល​រួម​ទាំង​ការ​កំណត់​គុណវុឌ្ឍិ​នៃ​សមាជិកភាព និង​ការ​ចូលរួម ការផ្តល់ និង​ការ​ដក​សមាជិកភាព និង​ការ​ចូលរួម និងការ​កំណត់​សិទិ្ធ​និង​កាតព្វកិច្ច​របស់​សមាជិក និង​អ្នក​ចូល​រួម ដោយ​អនុលោម​តាម​ច្បាប់​ស្តីពី​ការ​បោះផ្សាយ​និង​ការ​ជួញដូរ​មូលបត្រមហាជន និង​អនុក្រឹត្យ​ស្តីពី​ការ​អនុវត្ត​ច្បាប់​ស្តីពី​ការ​បោះផ្សាយ​និង​ការ​ ជួញដូរ​មូលបត្រមហាជន និង​បទប្បញ្ញត្តិ​ពាក់ព័ន្ធ​ជា​ធរមាន។
 • Created May 30, 2012 by Sour Piseth, 0 comments, 893 views, 0 likes, Category: Business
  គោលបំណង​នៃ​វិធាន​នេះ​ គឺ​ដើម្បី​កំណត់​អំពី​គោលការណ៏​នានា​ដែល​ចាំបាច់​សម្រាប់​ការ​ចុះបញ្ជី​លក់​ មូលបត្រកម្មសិទ្ធិ​នៅ​ក្នុង​ក្រុមហ៊ុន​ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា (សរសេរ​កាត់ ផ.ម.ក)​ អនុលោម​តាម​ច្បាប់​ស្តីពី​ការ​បោះផ្សាយ​និង​ការ​ជួញដូរ​មូលបត្រមហាជន និង​បទប្បញ្ញត្តិ​ពាក់ព័ន្ធ​ជា​ធរមាន។
 • Created May 30, 2012 by Sour Piseth, 0 comments, 1,130 views, 1 like, Category: Business
  ការ​អភិវឌ្ឍវិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​មិនមែន​ជា​គោលដៅ​ចុងក្រោយ​ដោយ​ផ្ទាល់​ទេ ប៉ុន្តែ​គឺជា​ទិដ្ឋភាព​មួយ​ដែល​ទ្រទ្រង់​ការ​​អភិវឌ្ឍ​និង​ការ​កាត់​ បន្ថយភាព​ក្រីក្រ​នៅ​កម្ពុជា។ មាន​កាតព្វកិច្ច​ជាច្រើន​ដែល​ត្រូវ​ធ្វើ​ដើម្បី​សម្រេច​គោលដៅ​ដ៏​លំបាក​នេះ ប៉ុន្តែ​មាន​ការ​ឯកភាព​ជាទូទៅ​ថា ការ​បង្កើន​ល្បឿន និង​បំបែក​មុខព្រួញ​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច គឺ​ជា​កត្តា​គន្លឹះ និង​ថា​ការអភិវឌ្ឍ​វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ​ទ្រទ្រង់​នូវ​គោលដៅ​នេះ។ ដើម្បី​ឲ្យ​មាន​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​ប្រកប​ដោយ​សមធម៌​ វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ​ត្រូវតែ​បាន​ពង្រីក និង​អាច​ប្រើប្រាស់​បាន​ចំពោះ​សហគ្រាសធុនតូច​និង​មធ្យម និង​មីក្រូសហគ្រាស ក៏​ដូចជ..
 • Created May 28, 2012 by Sour Piseth, 0 comments, 55,437 views, 0 likes, Category: Society
  Keeping your financial house in order is more important than ever. But how do you deal with expenses, debt, taxes, and retirement without getting overwhelmed? This book points the way. It's filled with the kind of practical guidance and sound insights that makes J.D. Roth's GetRichSlowly.org a critically acclaimed source of personal-finance advice. You won't find any get-rich-quick schemes here, just sensible advice for getting the most from your money. Even if you have perfect credit and no debt, you'll learn ways to make your rosy financial situation e..
 • Created May 28, 2012 by Sour Piseth, 0 comments, 9,172 views, 0 likes, Category: Arts & Culture
  Praise for The Talented Manager“Adrian Furnham is one of the most prolifi c academics in the world, but hismost exceptional talent is his ability to do research that appeals not just toacademics but also to business and laypeople alike. In this collection of essays,Furnham covers an impressive list of hot management topics in an authoritativeyet engaging way. Indeed, the author injects humor and science into a worldso often dominated by clichés and pop psychology. There is probably no othermanagement scientist so well equipped with facts, re..
 • Created May 27, 2012 by Sour Piseth, 0 comments, 987 views, 0 likes, Category: Society
  As Cambodia is integrating to the ASEAN community, the country is still facing a serious lack of human resource development programs; that is because the future workforce of Cambodia, the young people most of whom are high school students, are not yet equipped with knowledge to make informed decision on major and career choice. To fill in the need of high school graduates, the Fulbright and Undergraduate State Alumni Association of Cambodia (FUSAAC) has initiated an annual event – the Major and Career Fair. The 2012 event is to be held at the Natio..
 • Created May 24, 2012 by Saoyuth DARA, 0 comments, 2,366 views, 2 likes, Category: Other
  អារម្មណ៍កថា ដើម្បីស្របទៅតាមដំណើរវិវត្ថន៍នៃបច្ចេកវិទ្យាបណ្ណាល័យនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាបានពង្រឹង នឹងរៀបចំខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់និស្សិតក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន។ សំភារ៖ទំនើបៗត្រូវបានដំឡើងសៀវភៅថ្មីៗជាច្រើនត្រូវបានទិញពីបរទេសនិងបានដាក់អោយអាននិងខ្ចីជាសាធារណ៖។ ស្លាកសញ្ញាជាច្រើនត្រូវបានបំពាក់ដើម្បីអោយនិស្សិត និងអ្នកអានមានការងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកសៀវភៅដែលខ្លួនចង់បាន។ ដំណើរការខ្ចីសៀវភៅត្រូវបានធ្វើទំនើបកម្មដោយប្រើប្រាស់ប្រដាប់ស្កេនកូដសៀវភៅទិន្នន័យទាំង អស់ត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងកម្មវិធីកុំព្យូទ៏រទាំងស្រុង។ .......................... ដោយសុខ គឹមហេង